ทัวร์โรงงาน

  • P61015-095558
  • นิทรรศการ
  • โรงงาน
  • ฝางชาจิ
  • โรงงาน-1